Придобиването на „ИТ оборудване“ (2 лаптопа, 2 софтуерни пакета за обработка на текстове и 2 софтуерни пакета за защита от вируси) се извършва в контекста на изпълнението на проекта със заглавие „Риболов – трансгранична туристическа възможност / продукт и устойчиво използване на природното наследство и ресурси“ , RO код BG 402, финансиран чрез програмата INTERREG VA Румъния-България.
Чрез закупуване на „ИТ оборудване“ задълженията, произтичащи от договорите за финансиране на проекта, съответно договор №. 98322 / 30.08.2018 г. и договор №908324 / 30.08.2018 г., сключен с Министерството на регионалното развитие и публичната администрация.
CPV код: 30213100-6 Лаптопи, 48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси, 48315000-9 Софтуерни пакети за компютърно редактиране.
Прогнозна стойност: Според бюджета на проекта общата стойност на продуктите, които ще бъдат закупени, е 2860 евро без ДДС.
Към днешна дата не са закупени такива продукти;
Процедурата за директна покупка е избрана поради общата стойност на продуктите, които предстои да бъдат закупени, които попадат под прага на директната покупка, в съответствие с разпоредбите на чл. 7, ал. 5 от Закон №. 98/2016 г., съответно 135 060 леи без ДДС, като по този начин се спазват законовите разпоредби на Заповед № на МФО. 1284/2016 г., изменен с GEO 45/2016.
За закупуване на продукти е избрано Прякото ПОКУПКА, така че следните оператори са идентифицирани КОМПЮТЪР БИЗНЕС IDEA SRL, MEDIA TEHNO CABLU SRL и PRO DISC COMPUTER SRL, към които искането за оферта №. 3-5 / 02.11.2018 г. (изход №)
КОМПЮТЪР БИЗНЕС IDEA SRL, отговори на 05.11.2018 г., като има оферта от 18100 леи без ДДС
MEDIA TEHNO CABLU SRL отговори на 02.11.2018, като предложи оферта от 15825.81 леи без ДДС
PRO DISC COMPUTER SRL отговори на 05.11.2018 г., като предложи оферта от 18207 леи без ДДС
След анализа на подадените оферти, на победителя бе предложено предложението MEDIA TEHNO CABLU SRL, което изпълни всички минимални и задължителни изисквания, поискани в заявката за оферта и има най-ниската цена, предлагайки цена от 15825.81 лея без ДДС, съгласно договор 15B / 13.11.2018 ,