Доклад

за проведена информационна среща

на 2,3 и 4 септември 2019г. в гр. Велико Търново

Общата цел на проекта е да направи любителския риболов във вътрешните водоеми и река Дунав, както и съпътстващите дейности като посещения на исторически, културни и туристически атракции по-достъпни и по-посещаеми за туристи от Румъния и България. За целта в рамките на дейности 1,2 и 3 бяха разгледани възможните места в България и Румъния за настаняване, риболов и възможности за забавление на групи туристи. Бяха определени три туристически маршрута, които са с различна продължителност и различен акцент за туристите:

– ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ FISHNAT TE-TAR: Езерото Лазър, Александрия, Турну Мъгуреле, Никопол, язовир Александър Стамболийски, Велико Търново, яз. Йовковци (7 дни)

– ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ FISHNAT SIL-CA: Лупшану, Йезерул Кълъраш, Кълъраш, Силистра, Язовир Антимово, Тутракан (3 дни)

– ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ FISHNAT GI-RU: Комана, Гюргево, Лесопарк Липник, Николово, Русе, Иваново и Щръклево (7 дни)

Срещата в гр. Велико Търново се проведе в хотел Итерхотел, зала Трапезица от 2 до 4 септември.

Бяха поканени представители на туристически оператори, рибарски асоциации, местни асоциации. Румънските партньори осигуриха присъствие на техни представители.

За срещите беше осигурен превод на румънски език от преводаческа агенция – фирма „Николета Интелект“ – г-жа Евгения Карагеоргиева, а транспортът на участниците до Силистра от фирма Мили Транс – 05.

В началото на срещата представител на Асоциацията запозна участниците с общата идея на проекта, както и извършеното досега. Г-н Габриел Шебе от водещия партньор Natura Vie също поздрави участниците и представи последователно трите туристически пакета FISHNAT. На участниците бяха раздадени печатни рекламни материали – три вида книжки за всеки от маршрутите с изчерпателна информация за забележителности, условия за риболов, места за настаняване, характерна местна кухня, места за преминаване на Дунав. Освен това бяха раздадени и информационни брошури за опазване на околната среда по време на риболов. По специално внимание беше отделено на методологията за определяне на цените на туристическите пакети, целевите групи към които са насочени, очакваната печалба на туроператорите. За целта участниците получиха и печатни материали на български или румънски език със повече информация за ценообразуването. След представяне на всеки пакет се провеждаше дискусия относно по-интересните места за риболов, забележителности. Представянето беше осъществено с проектор на екран, като бяха представени извадки от сайта на проекта както и подготвени за целта презентации.

По време на срещата беше представен от лектор Родика Стойка материал на тема „Предимства на популяризирането на туристически пакети за марка FISHNAT“, който е част от общата маркетингова стратегия за туристически пакети, заедно с 3-те филма с туристически пакети, туристически брошури FISHNAT, брошурата за опазване на околната среда по време на риболов, и методологии за изпълнението на всеки пакет. Този материал, под формата на методология, е средство насочено към тур операторите за по-правилно определяне на цени, а също така дава и различни идеи за позициониране на пакетите на туристическия пазар – за малки групи бизнесмени, семейства, за приключенски настроени млади хора, за клиенти с по-ниски финансови възможности.

Всичко това са компоненти, които заедно с общото проучване на развлекателния риболов са в основата на дизайна на туристическите оферти от туроператорите, чрез които те ще се опитат да привлекат крайните бенефициенти – туристите риболовци. Лекторът Родика Стойка е представител на фирма Рокави, външен изпълнител на водещия партньор.

Участниците гледаха и три промоционални филма, създадени под марката FISHNAT, създадени от другите партньори. Тези филми ще популяризират риболовните маршрути, ще бъдат елемент от рекламата им чрез туристическите агенции, а в рамките на проекта ще бъдат излъчвани в България и Румъния в местни телевизии.

В рамките на срещата телевизионен екип ангажиран от водещия партньор направи репортаж за събитието, включващо и интервюта.

Логистиката на събитието беше осигурена от Дръстър Туринвест съгласно договор, като включваше нощувки на участниците, кафе паузи, храна, зала с аудиовизуална техника.

В заключение, срещата премина според предварителния план и изискванията на дейност 5 от апликационната форма на проекта.